Taakgroep Duurzaamheid

Taakgroep Duurzaamheid
Protestantse gemeente De Open Hof als duurzame geloofsgemeenschap
In haar beleidsplan 2024-2028 heeft de Protestantse gemeente de Open Hof opgenomen dat zij zich geroepen weet om gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving te staan. Ze wil midden in de samenleving staan en daar met zorgzaamheid en aandacht kerk zijn.
Deze kernpunten betreffen in eerste instantie de relaties en omgang met mensen binnen en buiten onze kerkgemeenschap.
Maar aanvullend op het beleidsplan gaat het in dit geheel ook om verantwoord omgaan en goed rentmeesterschap voor Gods Schepping. Duurzaamheid als beleid
In haar leven en werken wil de Protestantse gemeente De Open Hof van harte oog hebben en zich inzetten voor duurzaamheid en vergroening.
Deze opdracht ziet zij meegegeven worden vanuit de bijbelse notie van verantwoord en zorgzaam omgaan met de Schepping die door God aan mensen is toevertrouwd.
Als duurzame geloofsgemeenschap wil De Open Hof een stimulerende en ondersteunende rol spelen naar haar leden toe en ook breder in de samenleving om haar heen. 

Duurzaamheid als continu proces
Duurzaamheid is een thematiek die door het jaar heen continu aandacht vraagt. Het is voor een deel een bewustwordingsproces dat telkens gestimuleerd moet worden,.
Anderzijds vraagt het ook ieder jaar om concrete doelen die in de gemeente (en daarbuiten)ontplooid worden.
Het is een taak van alle geledingen om in het kader van duurzaamheid activiteiten te ontplooien die het nadenken over en het inhoud geven aan duurzaamheid, duurzaam leven gestalte geven. 

Instructie Werkgroep Duurzaamheid
Aandacht en inzet voor duurzaamheid vraagt om voortdurende monitoring en stimulering.
Een taakgroep biedt hiervoor een goede basis.
De taakgroep duurzaamheid bestaat uit vertegenwoordigers van het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters samen met een aantal gemeenteleden.

Deze werkgroep heeft de volgende taken: 
Gevraagd en ongevraagd de diverse geledingen in onze gemeente adviseren en stimuleren tot het opzetten van activiteiten op het gebied van duurzaamheid;
Zij kan hierbij allerlei handreikingen vanuit het land meegeven; Het gaat in deze initiatieven niet om het vele, maar om de kleine en soms goed bereikbare stapjes die we kunnen doen.
Verduurzamen is een voortdurend en langdurig proces en niet alles hoeft in één keer.

Officieel Groene Kerk
Voorjaar 2017 heeft De Open Hof zich aangesloten bij de GroeneKerkenactie. Dat is een actiemodel van Kerk in Actie en Tear. Dit houdt in dat je stap voor stap werkt aan een groenere geloofsgemeenschap. Een plek waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en samen aan de slag gaan met dat oude woord: rentmeesterschap.
Op basis van het beleid van De Open Hof, datgene wat er al gedaan wordt en toekomstplannen die er zijn, heeft De Open Hof in juli 2017 het predicaat “Wij zijn een GROENE KERK” gekregen. Daarbij hoort het bordje “Wij zijn een GROENE KERK” dat op zondag 8 oktober na afloop van de dienst werd onthuld door wethouder Piet van Leenen.
 
Wat doet De Open Hof al en wat zijn de toekomstplannen
Al langere tijd gebruikt De Open Hof kartonnen bekertjes waaruit fair trade koffie en thee wordt gedronken. Daarnaast wordt er voor het drukwerk FSC-papier gebruikt, maar dit drukwerk wordt wel zoveel mogelijk beperkt. De orde van dienst wordt bijvoorbeeld in een minimale oplage afgedrukt omdat deze ook via de beamer te lezen is en de weekbrief wordt zoveel mogelijk digitaal verzonden en dus ook in kleinere oplage afgedrukt.
De diaconie ondersteunt op diverse manieren de voedselbank en heeft een deel van haar vermogen belegd in microkrediet via Oikocredit.
 
Eén van de speerpunten in 2017 was het verminderen van het verbruik van elektriciteit. Inmiddels is dit, o.a. vanwege het bewuster omgaan met het aandoen van het licht, het verwijderen van 1 van de 2 energiezuinige lampen uit lichtarmaturen en het aanbrengen van lichtsensoren in de entrees zodat de verlichting vanwege de veiligheid niet permanent hoeft te branden. Dit heeft inmiddels geleid tot een reductie van 20% van het elektriciteitsverbruik.
In mei 2017 is overgestapt naar Energie voor Kerken met een leveringscontract bij Greenchoice. Greenchoice levert uitsluitend groene stroom en groen gas.
 
Een nieuwe doelstelling is om in het voorjaar van 2018 zonnepanelen op het platte dak van De Open Hof te plaatsen. Het is de bedoeling dat er ca 90 zonnepanelen komen die ongeveer net zoveel elektriciteit produceren als er wordt gebruikt. Het plaatsen van zonnepanelen op een kerkgebouw komt niet in aanmerking voor subsidie. Eind oktober 2017 is De Open Hof gestart met een sponsoractie “Sponsor een zonnepaneel op De Open Hof”. Deze sponsoractie staat ook open voor niet-leden van De Open Hof.
 
Naast het uitvoeren van allerlei duurzaamheidsacties is ook het werken aan het bewustwordingsproces dat we als rentmeesters ervoor moeten zorgen dat toekomstige generaties ook nog veilig en plezierig op onze aarde kunnen leven.

Hier kunt u meer lezen over de activiteiten die onze gemeente al heeft gedaan.
terug