College van Diakenen

College van Diakenen
Visie
Diaconaat is handelen
a.         geïnspireerd door het evangelie
b.         gericht op het lijden en de sociaal-maatschappelijke nood 
c.         gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel samen accepteren en dragen van dit lijden.
d.         gericht op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.
 
Als College van Diakenen hebben wij een open oog voor elk concreet handelen dat zich hiervoor inzet. Van harte zoeken we hierin ook afstemming en samenwerking met anderen. Zo hopen we er een steentje aan bij te kunnen dragen dat mensen in nood tot hun recht komen.
 
Missie
We willen ons ervoor inzetten dat diaconaat een wezenskenmerk van onze gemeente is.
Daartoe ontwikkelen we initiatieven die bijdragen aan bewustwording.
 
Beleidspunten
Onze missie willen we handen en voeten geven door middel van (in willekeurige volgorde)
a. pastoraat
b. viering
c. betrokkenheid op de samenleving
 
a.         Pastoraat
Het pastorale aspect van diaconaat spreekt voor ons uit de Hebreeuwse letter ב (spreek uit: ‘beet’, wat ‘huis’ betekent). ‘Huis’ staat voor het persoonlijke leven van mensen. Daarin willen we mensen van dienst zijn en met mensen op zoek gaan naar grond onder de voeten, een steun in de rug, een dak boven het hoofd, en perspectieven voor de toekomst. Op deze wijze mogen we iets belichamen van ‘zo wil de Heer bij je zijn!’
 
b.         Viering
In de liturgie krijgt de roeping om te dienen gestalte. We vieren dat Gods liefde voor al wat leeft ons in de vrijheid stelt om dienstbaar in het leven te staan. Van dááruit willen wij Jezus navolgen ‘met de hand aan de ploeg’ en getuigen dat liefde tot God en liefde tot de naaste onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 
c.         Betrokkenheid op de samenleving
In onze maatschappelijke betrokkenheid gaat het ons om
- de waardigheid van mensen
- inzet voor wie uitgesloten is van volwaardige deelname aan samenleving
- verantwoord beheer van wat nodig is om een bestaan op te kunnen bouwen.
 
Kenmerken van onze maatschappelijke betrokkenheid zijn
- gastvrijheid
- zorg
- werken aan verzoening
- werelddiaconaat
- ontwikkelingssamenwerking
- het onderhouden van contacten met de overheid.
 
Concretisering
Wij willen de genoemde beleidspunten in de komende jaren concretiseren door :
a.         diaconaal bezoek
b.         de gemeente, van jong tot oud, bewust te maken van de diaconale aspecten van een viering en de gemeente uit te nodigen daar ook zelf een rol in te vervullen (zie jeugddiaconaat)
c.         vier projecten structureel en op uiteenlopende wijze onder de aandacht van de gemeente te brengen.
 
Organisatie
1. Samenstelling College van Diakenen:
- voorzitter
- penningmeester
- secretaris
- leden
- diakenen met een bijzondere opdracht.
- taakdragers diakonie
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur (DB) van het College.
Twee diakenen zijn tevens lid van de kerkenraad, de overigen zijn vrijgesteld van het bijwonen van kerkeraadsvergaderingen.
 
2. Vergaderfrequentie:
Het College van Diakenen vergadert ongeveer 6 maal per jaar.
 
3. Toerusting:
Er is aandacht voor structurele toerusting van zowel het College als van diakenen individueel.
 
 
Bovenstaande tekst is de basis (de theorie) van onze diaconie.
Tijdens de komende vergaderingen van ons College willen wij deze basis gaan aanvullen met de praktijk, onze werkzaamheden.
Wij willen dan aangeven op welke terreinen wij actief zijn.
 
 

 
terug