Historie Historie
Onze gemeente is ontstaan uit een samenwerking tussen twee Samen op Weg gemeenten (Thomaskerk en Ontmoetingskerk) uit Oud-Beijerland. Na allerlei voorzichtige verkenningen vindt de eerste samenwerking plaats. In eerste instantie door het organiseren van gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantie, maar later ook door gezamenlijke vergaderingen en het uitbrengen van een gezamenlijk kerkblad; de Gemeentebinding.

Vanaf 1996 wordt het Samen op Weg proces verder vormgegeven. Dit leidt uiteindelijk tot het aangaan van een federatie, die tijdens een feestelijke dienst op 6 januari 2002 formeel bekrachtigd wordt. Ter extra viering daarvan wordt januari 2002 de musical ‘Witte stenen’ van Kees de Bruїne opgevoerd. Wanneer ook de landelijke kerk zo ver is kan de uiteindelijke fusie op 26 januari 2006 bij de notaris passeren.
 
Historie Samen op Weg proces Protestantse Gemeente
Na allerlei voorzichtige verkenningen vond de eerste samenwerking plaats door in 1978 gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantie te organiseren. Vanaf 1980 vergaderen de moderamina van beide kerkenraden een aantal malen per jaar gezamenlijk. In 1992 wordt in zo’n vergadering geconcludeerd dat het niet van bovenopgelegd moet worden maar van onderaf gestimuleerd zal moeten worden. In 1993 verschijnt voor het eerst een gezamenlijk kerkblad de Gemeentebinding.

Op 15 augustus 1995 wordt het statuut voor het Breed Moderamen SoW door de vertegenwoordigers van de beide gemeenten ondertekend. In dit statuut is vastgelegd waarover het Breed Moderamen SoW besluiten mag nemen. In 1996 wordt een commissie ingesteld die de opdracht krijgt het verdere SoW proces vorm te geven. In een aantal stappen begeleidt deze commissie het samengaan van onderaf. Al het werk mondt uit in het aangaan van een federatie, die tijdens een feestelijke dienst, op 6 januari 2002 formeel bekrachtigd wordt.
Ter extra viering daarvan wordt januari 2002 de musical ‘Witte stenen’ van Kees de Bruїne opgevoerd. Wanneer ook de landelijke kerk zo ver is kan de uiteindelijke fusie op 26 januari 2006 bij de notaris passeren.

 Samen op weg…. naar
Voorjaar 2002 wordt na de fusie door de kerkenraad de werkgroep ‘gebouwen’ geformeerd die de opdracht krijgt om een beleidsvoorstel te maken hoe te handelen met de gebouwen van de gemeente. Een jaar later wordt op 21 mei 2003 een gemeentevergadering gehouden waarin de conclusie wordt gepresenteerd dat we naar één gebouw willen. 
Door de kerkenraad wordt juni 2003 de werkgroep ‘nieuw ruimte’ ingesteld. Belangrijke opdrachten zijn het opstellen van een programma van eisen voor dat ene gebouw (eisen waaraan dat ene gebouw moet voldoen) en het opstellen van een advies hoe met de bestaande gebouwen kan worden omgegaan. Gedurende het seizoen 2003 / 2004 wordt tijdens groothuisbezoeken in de gemeente met elkaar gesproken over de nieuwe ruimte. Al deze ideeën en meningen worden gebruikt bij het opstellen van het programma van eisen.

In de presentatie aan de gemeente op 13 oktober 2004 wordt het programma van eisen en de terugkoppeling vanuit het groothuisbezoek gedaan. Ook wordt aangegeven dat we nu gaan onderzoeken of er verbouwing van een bestaande kerk of nieuwbouw op een nieuwe of bestaande locatie komt. Daarbij is het dan belangrijk de opbrengst van de gebouwen te kennen die we afstoten. Maart 2006 komt de eindconclusie: we verkopen de Thomaskerk aan Union en Assink Projectontwikkeling; de Baan aan de eigenaars van de voormalige pastorie. Het vervolgtraject wordt ingezet met een Project Groep Nieuwe Ruimte (PGNR) die de totale verantwoordelijkheid krijgt en daaronder zoveel groepen als nodig om zaken verder in uitvoering te nemen. In eerste opzet ontstaan onder PGNR het Ontwerpteam en de Fondsen Werving Nieuwe Ruimte (FWNR), deze laatste is vooral bedoeld om gelden langs alle mogelijk denkbare wegen te genereren voor onze bouwplannen. Naast deze twee groepen is de Gebruikersgroep ingericht, het klankbord voor de PGNR om zaken die werkelijke gebruikers van het gebouw te bespreken. De Gebruikersgroep bestaat uit ongeveer 20 personen, vertegenwoordigers van alle geledingen of groepen, afhankelijk van het te bespreken onderwerp.

In 2007 is het dan zover. Er wordt een eerste ontwerp gepresenteerd waarin we uitgaan van totale nieuwbouw op de locatie van de Ontmoetingskerk. Later dat jaar moet dit plan worden teruggenomen vanwege de verwachte hoge kosten. Pinksteren 2008 kan uiteindelijk het ontwerp gepresenteerd worden voor een ingrijpende verbouwing van de Ontmoetingskerk. In het voorjaar 2009 is de bouwvergunning ontvangen en is gestart met de werkzaamheden.
Op 10 mei 2009 is er tijdens een speciale eredienst in de vorm van een pelgrimage naar de plek van de Nieuwe Ruimte (locatie Ontmoetingskerk) de eerste symbolische paal geslagen ter plekke van het liturgisch centrum. Vertegenwoordigers van elke leeftijdscategorie binnen onze gemeente (van 0 – 100 jaar) waren uitgenodigd en met zijn allen hebben ze de eerste paal de grond in gekregen.

Per juni 2009 is een commissie voor de naamgeving van de Nieuwe Ruimte geïnstalleerd. Gemeenteleden werden in de gelegenheid gesteld om suggesties voor een nieuwe naam aan te leveren. De naam die uiteindelijk gekozen wordt is 'De Open Hof'.

Op 18 september 2010 is het gebouw feestelijk in gebruik genomen.
terug