Mishandeling

Mishandeling
Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, ouderen- mishandeling en huwelijksdwang.
 
Kerkelijke organisaties vallen niet onder deze verplichting, maar omdat ook een kerkelijke organisatie zoals De Open Hof gemeente veel (persoonlijke) contacten heeft met gemeenteleden van jong tot oud, acht de Kerkenraad het zinvol om ook met deze meldcode te gaan werken.
 
De meldcode heeft tot doel beroepskrachten en vrijwilligers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht/vrijwilliger stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De stappen maken de beroepskracht/vrijwilliger duidelijk wat er van hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van beroepskrachten en vrijwilligers in de vorm van een stappenplan levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
Er worden drie vormen van mishandeling onderscheiden die in de notitie verder zijn uitgewerkt:
kindermishandeling;
ouderenmishandeling
huiselijk geweld

Indien er sprake is van het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld wordt de eigen predikant ingeschakeld. Deze kan ondersteund worden door de intern vertrouwenspersoon.

De notitie is hier te downloaden of u kunt deze opvragen bij de scriba.

terug