Financieel

Financieel
Financieel
Vrijwillige bijdragen, Kerkbalans en andere inkomsten
De inkomsten van onze gemeente komen grotendeels uit de vrijwillige bijdragen via de actie Kerkbalans. Met deze actie, die in januari wordt gehouden, wordt aan de gemeenteleden de toezegging voor de vrijwillige bijdrage gevraagd. Bij deze actie wordt u ook inzicht gegeven in de begroting voor dat jaar van onze gemeente.
Naast deze hoofdinkomstenbron worden er gelden ontvangen via de collecten, via giften en legaten en verhuur.
Zie voor mogelijkheden tot het geven van bijdragen ook onze webwinkel SKG Collect op de homepagina.
 
Bankrekeningnummers
 
College Doel Bankrekening IBAN
College van Kerkrentmeesters Vrijwillige bijdrage
(Actie Kerkbalans)
NL04 RABO 0373 7099 43 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland
College van Kerkrentmeesters Collectebonnen, giften, schenkingen, Solidariteitskas, abonnement KerkmagaZIN NL26 RABO 0373 7099 35 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland
College van Diakenen Diaconale Vrijwillige Bijdrage Diaconale giften NL89 RABO 0373 7119 05 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland

KvK-nummers
Het Kamer van Koophandelnummer van de Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland is 76468232.
Het Kamer van Koophandelnummer van het College van Diakenen is 76468259.

Met ingang van 1 november 2018 zijn de rekeningnummers gewijzigd. Wilt u, indien van toepassing, uw lopende periodieke opdracht bij uw bank wijzigen in het bovenstaande IBAN-nummer ten name van: CvK Prot gem De Open Hof te Oud-Beijerland. Dit geldt uiteraard tevens voor de automatische incasso's.

 
Aftrekbaarheid giften, periodieke giften
Omdat wij een ANBI status hebben zijn al uw aantoonbare giften (vrijwillige bijdrage, collectebonnen, overige giften) in mindering te brengen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Hiervoor geldt een drempelwaarde van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,--.

Wist u dat uw vrijwillige bijdrage, onder bepaalde voorwaarden, volledig in mindering kan brengen bij de aangifte inkomstenbelasting, dus zonder dat een drempelbedrag van toepassing is? De Belastingdienst noemt dit de periodieke gift. Hierdoor kunt u meer aftrekken.
Uw vrijwillige bijdrage is een periodieke gift als deze aan 3 voorwaarden voldoet:
 • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
 • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
 • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt of als uw partner overlijdt.De periodieke gift biedt u de mogelijkheid met hetzelfde netto bedrag meer aan uw kerk te geven. Het is daarmee een uitstekend middel zonder dat het u extra geld kost. Aanvankelijk moest dat notarieel worden vastgelegd, maar die verplichting is vervallen. Daarom is het extra interessant u hierin te verdiepen.
Hier vindt u een formulier (PDF-file) dat u kunt downloaden en invullen. Dit document
bestaat uit de benodigde overeenkomst, evenals een uitgebreide toelichting.

 
Verkoop Collectebonnen
Collectebonnen zijn tegenwoordig ook te bestellen via de webwinkel van SKG Collect. Tevens kunt u daar het bedrag verrekenen via i-Deal. U moet daartoe wel eenmaal registreren met uw ledenregistratienummer.
Collectebonnen kunnen ook nog via de oude methode besteld worden! U bestelt ze gewoon onder vermelding van soort bon (geel, groen of blauw), het aantal gewenste velletjes en uw naam en adres.
 
Collectebonnen zijn er in de volgende waarden:
Geel:            velletje à 20 stuks van € 0,50 = € 10,--
Groen:          velletje à 20 stuks van € 1,-- = € 20,--
Blauw:          velletje à 20 stuks van € 2,-- = € 40,--

Bestelmogelijkheden:
 
 • Voorafgaand aan of na afloop van de dienst in de Wijnstok
 • Via webwinkel SKG
 • Via postvakje Dhr. L. Brussaard
 • Per e-mail: collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl
 • Telefonisch bij Leo Brussaard: 0186-610734 of 06-2952 6738
   
 
Actie Solidariteitskas (v/h Generale Kas)
De jaarlijkse actie Solidariteitskas is een landelijke actie voortkomend uit de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk en bedoeld – zoals de naam al zegt – om solidair te zijn met noodlijdende kleine gemeenten die te weinig draagvlak hebben om de kosten van kerkgebouw en predikant op te kunnen brengen. Uit de landelijke Solidariteitskas worden o.a. de volgende zaken gefinancierd:
 • gemeenten die extra geld nodig hebben omdat ze (incidenteel) geconfronteerd worden met grote uitgaven; te denken valt hier aan noodzakelijke restauratie van kerkgebouw of nieuwbouw;
 • steun bij renovatie van orgel, pastorie of verenigingsgebouw;
 • tijdelijke bredere pastorale ondersteuning;
 • pastoraat onder doven, studenten en schippers;
 • specifieke ondersteuning gemeenteopbouw door de Regionale Diensten Centra (projecten jeugdwerk en gemeenteontwikkeling).Ook onze gemeente heeft hiervan mogen profiteren: voor de financiering van de bouw van De Open Hof hebben we ondersteuning gekregen in de vorm van een rentesubsidie. Dit is en verplichte bijdrage. Per jaar dragen we hieraan ca. € 5.000,- bij.
Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN
De jaarlijkse actie abonnementsbijdrage KerkmagaZIN is bedoeld om onze kosten voor dit kerkblad te dekken. De aanbevolen bijdrage is € 30,- per pastorale eenheid.
 
Verhuur van zalen
Voor zover niet in gebruik voor eigen kerkelijke activiteiten zijn de zalen inclusief de kerkzaal beschikbaar voor verhuur. Voorrang hebben de kerkelijke activiteiten mits ze ruim van tevoren zijn gereserveerd bij de koster.
De Open Hof beschikt over vier vergaderzalen van verschillende grootte die zich uitstekend lenen om in te vergaderen. De kleinste zaal is geschikt tot 8 en de grootste tot 25 personen.

Voor bijeenkomsten van grote omvang is de kerkzaal beschikbaar. Deze heeft een verplaatsbaar laag podium en kan binnen bepaalde kaders geheel worden ingericht naar de specifieke wensen en behoeften van de klant.

De moderne kerkzaal met een oppervlakte van ruim 470 m2 heeft uitstekende akoestische eigenschappen. Ze is zeer geschikt voor een concert en biedt plaats aan maximaal 450 personen en is voorzien van twee ruim bemeten in-/uitgangen. De zaal is uitgerust met losse stoelen en het liturgisch centrum is verrolbaar waardoor een flexibele opstelling kan worden gemaakt naar de wensen van de klant. De zaal heeft een moderne geluids- een beeldinstallatie met een beamer en groot beamerscherm. De opnamen kunnen direct op het internet worden geplaatst.

Verder staat er een Leeflang orgel met 17 registers verdeeld over 2 klavieren en een vrij pedaal. Ook is er een vleugel aanwezig.
Rondom twee zijden van de kerkzaal bevindt zich een ruime omloop met twee directe ruime toegangen tot de kerkzaal. De omloop geeft ook directe toegang tot de vier vergaderzalen. In de omloop kunnen deelnemers aan de vergadering, bijeenkomst of het publiek bij een concert worden ontvangen en een kopje koffie of thee nuttigen. De omloop is ook bedoeld om tijdens een pauze deelnemers te laten verpozen onder het genot van een consumptie. Hier kunt u kijken naar een impressie van de zalen.

Voor de mogelijkheid van huur van de zalen zaal kunt u zich richten tot de koster, de heer Arie Maaswinkel, tel. 06 31939769 of per mail koster@deopenhofoudbeijerland.nl
 
Webwinkel
Meer informatie over de webwinkel kunt u hier vinden.
terug