ANBI gemeente

ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland
Telefoonnummer (facultatief): 0186-612936
RSIN/Fiscaal nummer: 002.633.218
Website adres: http://www.deopenhofoudbeijerland.nl
E-mail:
Adres: W. van Vlietstraat 2a
Postcode: 3262 GM
Plaats: Oud-Beijerland
Postadres: W. van Vlietstraat 2a
Postcode: 3262 GM
Plaats: Oud-Beijerland
 
De Protestantse gemeente te Oud-Beijerland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De roeping van onze gemeente is verwoord in onze missie:
•    In vrijheid en veelkleurigheid samen zoeken naar de betekenis van het evangelie van Gods liefde;
•    aan deze verbondenheid gestalte geven door elkaar te aanvaarden, naar elkaar om te zien en elkaar ruimte te bieden en te laten;
•    zich geroepen weten om gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving te staan en dienstbaar te zijn aan mensen in de knel.

Wij, de Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland geven op onze eigen, kleurrijke wijze, inhoud aan deze roeping. Op zoek naar “leven vanuit het evangelie van Gods liefde” geven we inhoud aan het ‘gemeente-zijn’. Dat doen we door in vrijheid en openheid mensen met elkaar te verbinden; er voor elkaar te zijn. We zien het als onze opdracht om God te dienen en onze naaste lief te hebben als onszelf. Daarbij verdieping zoeken in de ontmoeting met God en elkaar en het tot uiting laten komen in onze daden in kerk en samenleving, plaatselijk en wereldwijd. Op zoek naar een wereld van recht en vrede. Zoveel stemmen, zoveel mensen, die op een of andere wijze meebouwen aan Gods gemeente. Mensen als levende stenen, die samen bouwen aan een plek waar God de ruimte krijgt en mensen thuis zijn. Uitdragen wat Jezus Christus ons heeft voorgeleefd. Dat is en blijft onze kracht.

De Open Hof gemeente wil middenin de samenleving staan. De samenleving is aan het veranderen; zekerheden vallen weg. Zorg voor mensen is niet vanzelfsprekend meer een overheidstaak.

Dit biedt onze gemeente kansen en uitdagingen. Kansen om onze roeping in de praktijk te brengen; een zorgzame kerk te zijn. Maar ook uitdagingen om mee te werken aan een samenleving die weer naar elkaar omziet. Mensen kunnen niet zonder elkaar en wij willen daaraan handen en voeten geven. Door betekenisvol te zijn in de samenleving, samenwerking te zoeken, onze deuren open te stellen en in de wijken, in het dorp en ver daarbuiten, om te zien naar elkaar. Onze kracht hierbij is een fijnmazig netwerk van vrijwilligers in de wijken, bereidheid tot samenwerking met maatschappelijke partners en gemeente. Onze zorg is de vergrijzing, ook in onze gemeente en onder onze vrijwilligers. Daarnaast is er een grote groep randkerkelijken, die weinig behoefte hebben aan kerkelijke activiteiten in eredienst en toerusting. Maar die mogelijk wel van betekenis willen zijn voor de ander. Ook dit is een uitdaging waar we ons op kunnen richten.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente te Oud-Beijerland.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van Delta. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op de website vindt u het beleidsplan van onze gemeente:
Beleidsplan De Open Hof 2015-2018

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Een overzicht van de activiteiten van dit seizoen vindt u via deze link:
Overzicht activiteiten

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug
 
ANBI rapport