Weer naar de kerk

Weer naar de kerk
Weer naar de kerk? Wat kan, mag en moet.

8 september - Samenzang in Coronatijd

Sinds we weer met gemeenteleden samenkomen binnen de 1,5 meter-kerk wordt het zingen verzorgd door een zanggroep. Daar zijn we nog steeds blij mee. Het liefst willen we als gemeente zelf ook meezingen omdat het zoveel meerwaarde en beleving geeft om met elkaar Gods loflied te zingen. Tegelijkertijd weten we ook dat samenzang risico’s met zich mee kan brengen.
Vanuit de PKN is een rekenmodel aangeleverd op basis waarvan we kunnen berekenen wat de mogelijkheden zijn voor De Open Hof. Daarbij wordt gekeken naar de grootte van het gebouw, het aantal kerkgangers, de duur van het zingen en het ventilatiesysteem. We zijn gezegend met een nieuw, modern gebouw dat beschikt over een goed ventilatiesysteem, maar de grootte van het gebouw levert dan weer een beperking op. Dat betekent dat we op beperkte schaal kunnen zingen.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 september jl hebben we uitgebreid en zeer zorgvuldig met elkaar gesproken, waarbij diverse scenario’s de revue zijn gepasseerd. We willen graag heel voorzichtig en zorgvuldig een stapje vooruit zetten, maar dan wel zodanig dat de risico’s op besmetting zo laag mogelijk blijven. We hebben besloten om met ingang van zondag 20 september voorzichtig te starten met samenzang. Voorlopig zal dat beperkt blijven tot één of twee liederen. De zanggroep blijft de overige liederen zingen.
In oktober zal de kerkenraad evalueren wat de ervaringen en reacties zijn. Gedurende deze periode houden we het verloop van eventuele besmettingen in onze directe omgeving en de rest van de Hoeksche Waard goed in de gaten. Uw reactie of vragen als gemeentelid neemt de kerkenraad graag mee tijdens de evaluatie in oktober. Deze kunt u sturen naar de scriba: scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of telefonisch 06 122 00685.

8 juli - Kerkenraadsbesluit en aangepast gebruiksplan
De kerkenraad heeft op 7 juli besloten dat, in ieder geval t/m 2 augustus, maximaal 100 gemeenteleden de eredienst op zondagmorgen live kunnen bijwonen. Er is dan geen gemeentezang maar voorzang door een zanggroep van maximaal 6 personen. 

25 juni 2020 - Versoepeling Corona maatregelen
Naar aanleiding van de versoepelingen van de Corona maatregelen die op 24 juni bekend zijn gemaakt, beraadt de kerkenraad zich op dit moment hoe we als De Open Hof hiermee omgaan en invulling aan geven v.w.b. de kerkdiensten. Dit zal pas ingaan op zondag 12 juli omdat we op 5 juli de overstapdienst hebben en die zit al vol. We hopen u hierover op korte termijn te kunnen informeren.

2 juni 2020
De kerkenraad heeft op dinsdag 2 juni jl. vergaderd over de hervatting van de live kerkdiensten op zondagmorgen. Het was een zeer betrokken en zinvolle discussie waarbij alle voors en tegens zorgvuldig zijn afgewogen.
We realiseren ons dat het niet mogelijk is – en voorlopig ook blijft - om met iedereen die dat wil in de kerk aanwezig te zijn, er zal een (groot) deel van onze gemeente online met de diensten verbonden blijven.
Waarom willen we dan eigenlijk deze stap zetten? Het gaat toch goed zoals het nu gaat? Wat is de meerwaarde van het weer lijfelijk aanwezig zijn van een klein deel van de gemeenteleden. Dat waren een paar van de vragen die we ons als kerkenraad hebben gesteld.
We hebben vastgesteld dat de tevredenheid van de gemeenteleden over de huidige vorm van de erediensten een belangrijk argument is in onze besluitvorming; dat willen we niet kwijt.
We zijn ons er echter van bewust dat de viering van de eredienst een wezenlijk aspect is van ons gemeente-zijn. Juist op zondagmorgen komen alle aspecten van het samen gemeente zijn bij elkaar.
We ervaren als kerkenraad een enorme verantwoordelijkheid met het weer openstellen van onze Open Hof voor de zondagse vieringen. En tegelijkertijd mogen we ook vertrouwen hebben, vertrouwen in de verantwoordelijkheid van onze gemeenteleden voor hun eigen gezondheid en die van anderen, vertrouwen dat de versoepeling van de maatregelen in de samenleving tot nu toe niet heeft geleid tot toename van besmetting.

Dit alles overwegende heeft de kerkenraad besloten dat er vanaf zondag 7 juni weer live diensten worden uitgezonden vanuit De Open Hof in aanwezigheid van een groep gemeenteleden en ambtsdragers die een actieve rol spelen in de eredienst. We beginnen voorzichtig én zullen goed de reacties van de gemeenteleden in de gaten houden. Het wordt een combinatie van deels rechtstreeks en deels vooraf opgenomen elementen van de dienst. Om hiermee ook aandacht te blijven houden voor alle mensen die de dienst online meevieren.
Er wordt gewerkt met een uitnodiging, waarbij we ook een gezondheidscheck (moeten) doen. Tevens kunnen we ons Gebruiksplan in de praktijk met een kleine groep alvast oefenen. Dit Gebruiksplan is hier op de website van De Open Hof te vinden.
Op deze wijze kunnen we in de maand juni voorzichtig aan ervaren hoe het is om de twee vormen van viering in verbondenheid te ervaren; thuis en in de kerk. We kunnen ons voorbereiden op de maand juli waarin de deuren opengaan voor nog een grotere groep aanwezigen. Omdat dit ook de tijd is waarin er enkele weken gastpredikanten voorgaan, hebben wij als gemeente ons alvast kunnen voorbereiden en kunnen evalueren.
Daarnaast willen we ook de mogelijkheden om elkaar, buiten de erediensten om, te ontmoeten verder gaan uitwerken. Dit om meer mensen de gelegenheid te geven elkaar te zien en te spreken.

Meer dan ooit kunnen we in deze tijd onze visie en missie in de praktijk brengen. Denk hierbij o.a. aan “Gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving staan” en “Eenheid in diversietijd: aanvaarding, verbondenheid en verantwoordelijkheid.”
2 juni 2020
Kerkenraad De Open Hof

31 mei 2020 Pinksteren
Voorafgaand aan de online kerkdienst met Pinksteren heeft de voorzitter van de kerkenraad de gemeente toegesproken. Hier kunt dit nog eens nalezen.
 
terug