Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst
De eredienst staat centraal. In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. Hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente. De diensten zijn ook het meest bepalend voor ‘het gezicht’ van onze gemeente; hierin wordt onze identiteit zichtbaar. De eredienst is nooit tijdloos maar heeft alles te maken met de tijd waarin wij leven.
 

Uitgangspunt
Wij komen als mensen samen van nu en van alle generaties samen om
  1. God te ontmoeten en Hem te eren en te danken
  2. ons te laten voeden vanuit Gods woord
  3. voorbede te doen voor elkaar en voor de nood van kerk en wereld
  4. elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin. 
 
Samenstelling
De Taakgroep Eredienst bestaat uit: cantor-organist, een afgevaardigde van het Breed Moderamen en een van de predikanten, aangevuld met drie of meer gemeenteleden met belangstelling voor liturgie en kerkmuziek. Idealiter zijn dit gemeenteleden die ook deel uitmaken van diaconie en kinderdienst.
 
voorzitter (& preekvoorziening) Jaap van de Griend
secretaris Margriet Dijkshoorn
cantorij/ouderling Ineke Wisse-Walraven
predikant ds. Lyonne Verschoor
cantor Leo Lommers
diaconie Arno Meijer
kinderdienst Nelleke van Dueren den Hollander
muziek Ed Stierman
gemeenteleden Nel Koudijs

Taakopvatting
De Taakgroep Eredienst is verantwoordelijk voor 

Praktische organisatie van de eredienst
predikantenrooster, rooster musici en inplannen medewerking door koren / bands, rooster vieringen en inplannen bijzondere vieringen.
 
Bezinning en voorlichting: wat doen we en waarom?
bewaken van de kwaliteit van de vieringen, liturgische vernieuwing initiëren, aanspreekpunt voor gemeenteleden,
gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Breed Moderamen.
 
Coördinatie en communicatie
overleg met allen die een taak hebben in de eredienst, toetsen en faciliteren van initiatieven van gemeenteleden, zorgdragen voor de paaskaars en andere kaarsen, het coördineren van het Veertigdagenboekje alsmede het paasontbijt, tijdig afspraken maken rondom startdienst en Allerzielen.
 
Organisatie
De Taakgroep Eredienst komt in ieder geval 6x per seizoen bij elkaar. Er is een voorzitter en een secretaris, aangewezen door de leden.

Er wordt een verslag van de vergadering gemaakt dat, na instemming door de leden van de Taakgroep, ter kennisgeving wordt gestuurd aan de scriba die dit doorstuurt aan de kerkenraad. Er wordt een jaarrooster gemaakt met terugkerende activiteiten.
terug